• 94169-35542, 94661-48484
  • info.gdgc@gmail.com
Sr No Name Designation
1. Sh. Mahipal Yadav President
2. Sh. Parmod Jyani Vice President
3. Sh. Ajay Jyani General Secretary
4. Smt. Asha Yadav Treasurer